Bytový dům s loftovými byty v Brně

Rekonverzi původně výrobního objektu na objekt bytový s 11 bytovými jednotkami loftového charakteru a ateliérem.
Přestřešením dvora a úpravou průmyslových objektů ve dvoře vzniká v suterénu prostor pro parkování. Zde je 12 parkovacích stání, z toho 1 pro invalidy a 3 uzavřená garážová stání. Na „zelené“ střeše nového objektu s parkovacími stáními vznikl prostor pro příchod k hlavnímu vstupu do domu, předzahrádky bytů v 1. NP a společná pobytová plochu obyvatel domu. Dvůr i objekt s parkováním je přístupný průjezdem přes dům v č. 8 ulici Staňkové.

STAVBA SE SKLÁDÁ ZE ČTYŘ HLAVNÍCH ČÁSTÍ
1. Výstavba objektu s parkovacími stáními ve dvoře
2. Přestavba hlavního, dvoupodlažního průmyslového objektu
3. Nadstavba hlavního průmyslového objektu – přidání 3. NP
4. Přístavba hlavního průmyslového objektu – nová část domu s -1.PP a třemi nadzemními podlažími

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Architektonické řešení celé stavby vychází ze stylu hlavního průmyslového objektu, který byl postaven v roce 1932 a je typickým příkladem průmyslové architektury. Byty budou moderně vybavené byty loftového charakteru s prvky průmyslové architektury.

Nadstavba a přístavba hmotově a funkčně doplňují základní přestavovaný objekt a jsou podřízeny celkovému záměru využít dvůr jsoucího domu pro bydlení a funkce s ním spojené.
Fasáda hlavního objektu, orientovaná do dvora, zůstává v podobě původního průmyslového objektu, v nástavbě nad hlavní římsou je, stejně jako u původního domu členěna 11 svislými osami okenních otvorů. Mezi krajní cihelné rizality jsou osazeny balkony, výplň zábradlí je tvořena kulatými ocelovými profily d 12 mm, aby nebylo cloněno stávající režné zdivo a římsy na fasádě, které jsou v maximální míře zachovány. Formáty původních oken se nemění.

Objekt přístavby má stejný počet nadzemních podlaží, v 1.PP jsou umístěna oddělená garážová parkovací stání, v každém ze tří nadzemních podlaží je navržen jeden nový byt s balkony. Fasáda přístavby je jednoduchá, hladká, omítaná, členěna 3 svislými osami okenních otvorů podobných formátů, jako jsou okna přestavované budovy.
Střechy nadstavby i přístavby jsou pultové, kryté keramickou krytinou. Nad galeriemi bytů ve 3. NP  jsou střešní okna VELUX.

Omítky jsou provedeny ve světle béžových odstínech korespondujících se stávajícími cihelnými prvky na fasádě. Okna jsou dřevěná, antracitové barvy. Zábradlí a viditelné ocelové konstrukce jsou žárově pozinkovány. Omítky uvnitř objektu jsou bílé barvy, dochované cihelné stěny nebudou omítány, ale vyspraveny a natřeny bílou barvou. Keramické obklady v bytech jsou provedeny v barvě bílé, šedé a světle béžové, podlahy v obytných místnostech vinylové, nebo dle přání klientů dřevěné, případně s povrchem z dlažeb. Povrch balkonů bude ze dřeva.

KONSTRUKCE OBJEKTU S PARKOVACÍMÍ STÁNÍMI
Nová střecha nad úrovní parkovacích stání a garáží je navržena jako železobetonová monolitická, vynášená železobetonovými průvlaky a železobetonovými sloupky, založená na betonových patkách.
Je navržena jako zelená s vegetačním souvrstvím a extenzivní zelení v předzahrádkách jednotlivých bytů a nad zaparkovanými auty. Ve střeše budou obdélníkové otvory pro přirozené větrání a osvětlení parkovacího prostoru. Pochůzí plocha před byty v 1. NP v předzahrádkách bude mít dřevěnou nášlapnou vrstvu.

KONSTRUKCE PŘESTAVBY
V přestavované části budou v maximální míře využity jsoucí konstrukce, obvodové zdivo zůstane zachováno. Je z pálených plných cihel velmi dobré kvality. Nové nosné stěny, které jsou zároveň mezibytovými příčkami, byli vyzdívány z akustických tvárnic, příčky uvnitř bytů jsou vyzděné z tvárnic YTONG tl. 100 a 150 mm.
Trámové stropy byly zachovány, poškozené trámy byly vyměněny, nášlapné vrstvy s podkladními konstrukcemi provedeny nově. V 1. NP a ve 2.NP byl proveden nový sádrokartonový podhled s izolací proti hluku. Balkony, které výtvarně sjednocují všechny části stavby, jsou vynášeny žárově pozinkovanými ocelovými sloupky, jejich vodorovná konstrukce je tvořena ocelovými nosníčky a trapézovými plechy. Nášlapy balkonů tvoří dřevěné rošty. Překlady nad novými otvory jsou železobetonové prefabrikované. V jedné místnosti v přízemí je zachován strop z cihelných kleneb do ocelových nosníků. Schodiště se nachází na stávajícím místě, avšak provedeno nové - železobetonové, a to včetně podest.

KONSTRUKCE NADSTAVBY
Nad nosné stěny 1. NP a 2.NP byly nadstavěny nové nosné stěny 3. NP. Jako zdicí materiál jsme zvolili tvárnice YTONG a to z důvodů relativně malého přitížení jsoucích nosných konstrukcí a pro dobré tepelně izolační vlastnosti. Obvodová stěna z tvárnic YTONG má po doplnění relativně tenkým izolačním fasádním systémem ETICS izolační vlastnosti tepelné obálky nízkoenergetických domů.
Krov je pultový dřevěný s pálenou krytinou. Ve střešním plášti jsou osazena střešní okna sloužící k prosvětlení chodeb a GALERIÍ BYTŮ VE 3. NP. Ve střešním plášti byli jako tepelné izolace  použity desky a rohože z minerálních vláken. Okna dřevěná. Prosklené fasádní plochy (okna, balkónové a prosklené stěny) jsou zaskleny dithermálním dvojsklem (U= min. 0,9 W/m2K).

KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY
Přistavovaná část má založené nosné stěny a ocelové sloupky na základových pasech, patkách, obvodové zdivo v 1.PP je provedeno z betonových prolévaných tvárnic tl. 200 mm, v dalších podlažích z bloků YTONG tl. 250 mm. Vnější zdivo je zateplené fasádním systémem ETICS tl. 100 mm. Vnitřní příčky a stěny byly vyzdívány z tvárnic YTONG tl. 150 mm, stropy jsou železobetonové žebírkové s vylehčujícími deskami systému YTONG. Balkony jsou neseny ocelovými nosníčky a plechovými podlahami s dřevěnými nášlapnými rošty. Balkonové konstrukce jsou od stropů odděleny tepelnou izolací, aby se zabránilo tepelným mostům. Prosklené fasádní plochy (okna, balkónové a prosklené stěny) jsou zaskleny dithermálním dvojsklem (U= min. 0,9 W/m2K). Krov je pultový dřevěný s pálenou krytinou. Okna Eurookna dřevěná.

Ing. arch. Dalibor Borák

Galerie:

Ing. arch. Dalibor Borák

profesní životopis

2007   zvolen předsedou České komory architektů
2006   jmenován členem poradní skupiny Evropské komise (ACETA) pro akreditaci vzdělání pro profesi architekt
2006   účastnil se školení o pasivních domech v Pasivhausinstitut...

© 2018 ArchTV