Největší administrativní komplex Com City v Rusku

Odpovědný architekt: doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Hlavní inženýr: Ing. Aleš Raimr
Architekt projektu: Ing. arch. Boris Vološin

Návrh řeší území administrativně – obchodního komplexu, které je situované ve východní části městského osídlení Moskevsko – Leninského kraje, Moskevské oblasti, 1,5 km od MKAD a nedaleko obce Rumjantsevo. Posuzovaný pozemek se rozkládá na území "Trojckého udržitelného systému přesídlení".

Projekt Telekom City bude mít okolo 430.000 m2 exkluzivních administrativních ploch, zahrnující hotelové a výstavní komplexy, obchodní centrum, kafé a restaurace, fitness klub a další objekty, speciálně připravené pro IT a telekomunikační firmy. Projekt je rozdělen na 12 objektů – do tří etap výstavby. Řešené území hraničí z východu s neobydleným územím městského sídla a územím komplexu OOO Strojinvest, z jihu a západu s územím obytné zástavby obce Rumjantsevo. Komplex budov je ohraničen areálovou dvoupruhovou jednosměrnou komunikací. V řešeném území budou dva autobusové terminály, na severu a jihu.

Na atypickém lichoběžníkovém pozemku je umístěna sestava dvanácti nadzemních pětipodlažních budov (se dvěma suterénními podlaží). Do vnitrobloku budovy vytvářejí vnitřní náměstí – veřejný prostor
s parkovou úpravou snadno přístupný ze dvou směrů a z bočních komunikací. Objekty jsou navržené v modulu 8,1x 8,1 m, jednotlivé prsty a krčky objektů mají šířku maximálně tří modulů. Vnitřní atria jsou prosklená uzavřená a tvoří zimní zahrady. Tento modulový systém umožňuje flexibilně využít kancelářskou plochu s ohledem na přirozené osvětlení a oslunění. Fasáda je rozvržena v násobcích 1,35m, v modulech 2,70m. V těchto modulech lze stavět příčky, tak je umožněno vytvářet různá pracovní místa od buňkových kanceláří přes kombi až po halové kanceláře – dle požadavku jednotlivých nájemců. Navržená konstrukční výška 3,90m umožňuje vedení instalací v podhledech a zdvojených podlahách pro zajištění maximální variability komfortu. Vstup do jednotlivých budov bude umožněn přes dvoupodlažní vstupní lobby v úrovni centrálního náměstí nad obchodní pasáží. Jednotlivé domy mají lobby propojené s obchodní pasáží pomocí dvojice eskalátorů a vysokokapacitních výtahů.

Obchodní pasáž je umístěná v podnoži mezi objekty pod hlavním náměstím. Pasáž je jednopodlažní krytá ulice s obchodními jednotkami po stranách, hlavní vstupy jsou z jižní a severní strany. Z východní a západní komunikace jsou boční vstupy nebo zásobování. Samotná pasáž má organický tvar, který sleduje diagonální osu pozemku. Pasáž je prosvětlená kupolovými prosklenými světlíky, které jsou zakomponovány do zeleně na náměstí. Část obchodních jednotek je vyčleněná pro restaurace, supermarket a velké nájemce, část je pro drobné obchody. Velké jednotky mají přímou návaznost na zásobovací dvory.

Plocha pro objekty veřejné infrastruktury je vyčleněná v severovýchodním rohu, bude využita pro místní podzemní čističku odpadních vod, trafostanici, regulační plynovou stanici a pro zázemí údržby areálu – parkování vozidel údržby atd. Objekty technické infrastruktury budou pokud možno podzemní nebo kryté tak, aby nenarušovali charakter a provoz okolní zástavby. Kolem objektů bude vytvořený pás ochranné zeleně.

Jako hlavní veřejné prostory jsou uvažovány:
Náměstí nad obchodní pasáží – náměstí bude určeno pouze pro pěší s možností pohybu požárních vozidel, náměstí bude mimo pojížděné zpevněné plochy maximálně ozeleněno. Východní a západní silnice s alejí – nepředpokládá se výrazný pohyb chodců, kromě vstupních os do pasáže a na náměstí. Hlavní čelní vstupy do pasáže – budou tvořené dvojicí zakřivených ramp pro pěší, invalidy a VIP vozidla a zelení. Povrchové parkování – plochy budou maximálně ozeleněné a rozčleněné pomocí ozeleněných kopců a trvalkovými záhony.

Vizualizace

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Jakub Cigler je známý svými domácími i zahraničními projekty. Během svého pětadvacetiletého působení v oboru spolupracoval na různých projektech s řadou významných společností. Díky těmto zkušenostem a dlouholeté praxi je dnes...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého